Loomis forhold til Hvitvaskingsloven

Som spesialister på kontanthåndtering har vi en viktig rolle i samfunnet. Våre medarbeidere utsettes daglig for potensielle sikkerhetsrisikoer. I vår rolle som distributør av kontanter ønsker vi å bidra til å redusere kriminaliteten i vårt samfunn.

Loomis forhold til Hvitvaskingsloven

Politisk eksponerte personer - PEP

Hvitvaskingsloven medfører at Loomis må gjennomføre en vurdering av risikoen for at selskapet skal bli misbrukt til hvitvasking. Loven stiller høye krav til at Loomis har god kjennskap til sine kunder og deres virksomhet. Loomis må forstå hensikten med forretningsforholdet og kundens forskjellige transaksjoner. Kundeinformasjon som Loomis mottar er konfidensiell og omfattes av Loomis’ taushetsplikt.
Vi må blant annet undersøke om våre kunder er tilknyttet Politisk Eksponerte Personer (PEP). En PEP er en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling. Som PEP omfattes også nært familiemedlem av PEP og kjente medarbeidere av PEP.

Høytstående offentlig stilling eller verv er:

 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Statssekretær ansees også omfattet av definisjonen.
 • Medlem av nasjonalforsamling
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes. (For eksempel Høyesterettsdommere, dommere i lagmannsrettene og i spesialdomstoler og nemnder med domskompetanse)
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
 • Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang (Militære offiserer av høyere rang i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. De gradene som må anses som å være omfattet, er General, Generalløytnant og Generalmajor eller tilsvarende i andre grener.
 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak (et statseid foretak vil være et foretak der staten er primær- eller hovedeier. En statlig eierandel over 25% indikerer at selskapet er statseid. Ved utenlandske selskap kreves en særskilt vurdering av den kontrollen staten utøver)
 • Innehaver av verv i en internasjonal organisasjon. Med verv menes direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Som nære familiemedlemmer av PEP omfattes:

 • Ektefelle, samboer eller partner som etter nasjonal lovgivning er sidestilt med ektefelle
 • Barn
 • Ektefelle, samboer eller registrert partner til barn.
 • Foreldre

Som kjent medarbeider regnes fysisk person som er kjent for å:

 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med en PEP eller i nær forretningsforbindelse til PEP
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige PEP